.

ATERiS  [+10 / -0]  

**

, - ).

+ 05.09.2008 15:03:11
Arhegonia ATERiS

=)

+ 27.08.2008 09:00:32
Occultist ATERiS

Ñèìïàòÿøêà è òàëàíò wink

+ 03.03.2008 21:33:24
MAD

Ñàìà çíàèøü)

+ 14.02.2008 18:28:35
Annabel

ñîãëàñíà àáñîëþòíî

+ 08.01.2008 19:02:52
MAD

Òû ææîøà, à òâîè ñòèõè âåëèêîëåïíû.

+ 28.12.2007 21:55:39

ÍÅ äóðà ÿ =)))))))

+ 19.12.2007 17:33:03
Nocturno Nocturno

Çà ÷èñòîòó ìûñëåé.

+ 16.12.2007 16:18:13
Wild Child ATERiS

Çàõîòåë è ïîñòàâèë))))

+ 11.12.2007 20:02:28
MAD Patrick

0 ýòî íèòðó)

+ 01.12.2007 18:01:47
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org