.

AngelizeR  [+26 / -5]  

Gella . , ,

+ 18.10.2008 17:28:01
Ksandra -?

,

+ 18.09.2008 16:45:02
Ales' Vesh Infestum

=)

+ 15.09.2008 08:54:09
4-9 - Metal Head's Mission Festival 2008 (, )

smile

+ 15.04.2008 11:59:14
Diztrakta

ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí

+ 14.02.2008 04:35:55
**

Çíà÷èò íå äàíî wink

- 12.01.2008 22:02:47
Esoteric Inferno

?áî íåõ!

- 11.01.2008 16:44:01
Sofi

Çà ïîìîùü â  áîðüáå ñ íàãëûì ðåáåíêîì íà ðàñêîïêàõ. Ïîðÿäî÷íîñòü â ñëó÷ ñ çàìêîì. Ìèëóþ ëåäè.

+ 08.01.2008 08:39:58
Ada Blade .

+1

+ 05.01.2008 22:58:18
McDonald`s

Çà êîðì! ‡)

+ 03.01.2008 22:56:53
Ion : .

Ïðè÷èíà? Ïðè÷èíà èñêëþ÷èòåëüíî îáúåêòèâíàÿ.

+ 29.12.2007 09:31:18
** !! ?!

+13 ÷òî âåðíî, òî âåðíî!

+ 27.12.2007 15:09:19
!! ?!

×óâàê, ÿ òåáÿ óâàæàþ!!!

+ 27.12.2007 06:52:03
CryingWolf !! ?!

"Âñïîìíèëñÿ îäèí ñëó÷àé"
Ãðàìîòíî. ? âåðíî, ÷åðò ïîáåðè!

+ 26.12.2007 23:27:00
** !

Õâàòèò íåñòè ÷óøü! Äîñòàë áëÿòü óæå!

- 25.12.2007 21:38:22
$eeman-$. !! ?!

çà íàëè÷èå îòñóòñâèÿ âûñîêèõ ìåòåðèé. ìîëîòîê.

+ 19.12.2007 23:20:16
Athelas !! ?!

çà ³í³öûÿòûâó àääàöü êâ³òîê

+ 19.12.2007 20:59:08
Pale !! ?!

Òîæå òàê ïîïðîáóþ =)

+ 19.12.2007 18:31:58

Ïàâîäëå ìàéãî ñòà¢ëåíüíÿ äà òàê³õ ëþä縢

+ 17.12.2007 22:58:13
M_Vedma : .

Çà òî,÷òî ëþáèøò îäíó å¸!...à òàê æå çà òî,÷òî ïðàâ â îòíîøåíèè òåìû

+ 17.12.2007 22:38:05
: .

Äà ëàäíî, íîðìàëüíî âñ¸.

+ 17.12.2007 18:40:07
!

Çà óìåíèå ïðèçíàâàòü îøèáêè

+ 16.12.2007 14:57:46
Gothic Angel : .

âñå-òàêè ÿ ñ òîáîé ñîâåðøåííî íå ñîãëàñíà.

- 16.12.2007 07:37:46
beherith : .

ïîáîëüøå áû òàêèõ êàê òû

+ 15.12.2007 23:45:00
Athelas : .

çà àãóëüíóþ ïàçûöûþ ³ ïðûíöûï ó äûäçåíûì ïûòàíí³)

+ 15.12.2007 23:23:28
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org