.

pagonia  [+5 / -0]  

??

smile

+ 12.09.2008 04:01:19
Morena

"", !!!)))

+ 31.07.2008 06:42:52
omen

..

+ 17.05.2008 11:57:37
?

Âîò ýòî òî÷íî smile

+ 11.12.2007 20:25:28
Ksandra - )

Çà "ïñåâäîèíòåëëåêòóàëüíóþ çàíóäíóþ ïèñàíèíó äëÿ "òèïà èíòåëëèãåíòîâ"". ?èêàðíî ñêàçàëà. Ðåñïåêò=)

+ 23.11.2007 15:20:07
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org