.

Katbert  [+24 / -1]  

Arhegonia 11 - Krisiun

)))

+ 16.12.2008 10:15:14
Gella .

=)

+ 18.11.2008 00:08:52
HellAngel

+ 06.10.2008 09:18:13
Arhegonia Katbert

smile

+ 02.09.2008 07:26:37
Gella Katbert

çà âûäåðæêó. íå ïàäàé äóõîì! :-*

+ 22.04.2008 21:28:10
AngelizeR Katbert

íå òî ÷òîá çà ÷òî-òî... äàâíî õîòåë êðåñò ïîñòàâèòü çà àäåêâàòíîñòü è ðàññóäèòåëüíîñòü. Óâàæàþ.

+ 13.01.2008 19:22:37
.

Çà ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçûêó. Ôðè ëàâ = áëÿäñòâî. óëûáíóëî:)

+ 04.01.2008 14:27:12
WarGot ?

-)

+ 18.12.2007 16:56:38
?

çðèò â êîðåíü!

+ 18.12.2007 14:05:52
Lioness Gella

À ÷å á ìíå è íå ïîñòàâèòü +, ïîëó÷àé! ïî çàñëóãàì)))))

+ 17.12.2007 22:18:46
CryingWolf ?

æèâîòíûé èíñòèíêò "îí íå òàêîé, êàê ÿ"

+ 17.12.2007 19:12:46
Ksandra : .

Ñîãëàñíà)

+ 15.12.2007 12:06:22
Gella

Âîò èìåííî "Âåëèêèé ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ" Ê ñîæàëåíèþ, â ñâî¸ âðåìÿ, ñàì ïîâ¸ëñÿ. Õîòÿ íå îæèäàë îò íåãî ÝÒÎÃÎ

+ 14.12.2007 22:52:27
Katerina Leonidovna Katbert

Áåðòóëÿ, ïðåâåä!! ))

+ 11.12.2007 22:03:29
ZoLToR .

âîò òàê îòæîã!)))))))))))

+ 10.12.2007 13:19:07
Ksandra .

lol   good

+ 09.12.2007 16:29:45
SHAMAN4bIk .

smile) çà òåõíè÷åñêîå ìûøëåíèå è íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê äåëó:))

+ 08.12.2007 11:14:52
Esoteric

Çà ãðàìîòíîñòü! =)

+ 07.12.2007 13:36:31
Silver_Elf Gella

Õîðîøèé)) Íÿì))

+ 04.12.2007 13:46:16
Mr.Kasslar Heavy-

Ëèøü áû äèòÿòêî íå ïëàêàëî... Êóøàé íà çäîðîâüå...

+ 30.11.2007 17:01:57
Fallen Fallen

Áðàò ïî áåçóìèþ

+ 29.11.2007 17:04:02
Mr.Kasslar Heavy-

äâà ïðèòîïà, òðè ïðèõëîïà...

- 28.11.2007 17:04:49
CryingWolf Katbert

Çà Ìàòàäîð

+ 27.11.2007 23:44:59
LSD Maniac Evil

Ìàðàçì êðåï÷àë! smile

+ 25.11.2007 17:53:56
Gella Gella

no comment

+ 24.11.2007 14:12:30
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org