.

Ber  [+5 / -0]  

Screaming Amon Amarth

, )))

+ 09.12.2008 15:07:08

Çà àâàòàð.
Êèð,òû íèêîãäà íå ìåíÿåøüñÿ â ýòîì îòíîøåíèè.))

+ 22.04.2008 11:15:02
Skwisgaar Skwigelf Children Of Bodom

Òîëêîâûé êîìåíò

+ 07.03.2008 11:52:22
Andrew De La Vermin Dethklok

Dethklok, +1 è îòëè÷íûå îòâåòû

+ 24.01.2008 19:46:44
Grindhouse. .

À ñöåíà è âïðÿìü óáèéñòâåííàÿ.

+ 21.12.2007 16:20:58
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org