.

  [+28 / -3]  

pagonia ??

, wink

+ 27.09.2008 16:40:40
Mors Voluntaria -

Çà äèñêóññèþ!

+ 18.03.2008 17:11:08
Nimfa ???

íå îáÿçàíà))

+ 28.01.2008 09:33:10
Mareritt .

çà ïîçèöèþ

+ 13.01.2008 09:04:02
Ion

çà óìåíèå ïðèõîäèòü â äèñóññèè ê îáùåìó ìíåíèþ áåç "êèòàéñêîé íè÷üè".

+ 12.01.2008 15:13:25
Ksandra

+1 ñîãëàñíà

+ 05.01.2008 10:56:59
AngelizeR .

ãðàìîòíî îáúÿñíèë ãðàìîòíóþ æå ìûñëü. ðåñïåêò.

+ 05.01.2008 05:23:22
Occultist !

Óâàæàþ êàê ÷åëîâåêà

+ 25.12.2007 21:06:24
Borman : .

Ðæàë))).Çà÷¸ò))).

+ 18.12.2007 23:24:05
AngelizeR !! ?!

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ñîãëàñåí

+ 18.12.2007 22:25:58
** !! ?!

Àãèòàòîð áëèí)

+ 18.12.2007 22:24:47
Ada Blade : .

Íàâåðíîå íàøå ñîãëàñèå âçàèìíî:) +1

+ 17.12.2007 21:35:03
Ksandra : .

... kiss ...

+ 16.12.2007 16:52:07
AngelizeR : .

Ìóæèê, äà ÿ ñ òîáîé ïðèíöèïèàëüíî ÍÅ ñîãëàñåí!!! À âñ¸-òàêè "+". Ñ òîáîé ÏÐ?ßÒÍÎ ãîâîðèòü.

+ 16.12.2007 09:21:33
Gothic Angel : .

Õîòü êòî-òî ñ÷èòàåò íîðìàëüíûì ñåêñ ìåæäó 14 è 20, åñëè åñòü ÷óâñòâà.? âåðèò â ýòè ÷óâñòâà.Ñïàñèáî.

+ 15.12.2007 12:45:16
: .

Ìîëîäåö. Âñå ïðàâèëüíî ñêàçàë

+ 14.12.2007 19:38:15
AngelizeR : .

äà ÷òî... õîðîøàÿ òåìà.

+ 14.12.2007 06:37:58
Silver_Elf

Çà ðàñêðûòèå "ìåðòâÿ÷íîé" èñòèíû))

+ 13.12.2007 21:44:15
Katbert Raspredelenie

ñîãëàñåí ñ òîáîé

+ 06.12.2007 11:56:02
** Raspredelenie

Æîøøü!

+ 06.12.2007 10:45:58
Raspredelenie

íó.... íàâåðíîå çà çàæðàâøóþñÿ ñó÷êó. âåäü òû-òî òàêîé ïðàâèëüíûé äåíåã ó ìàìêè íå áåðåøü

- 05.12.2007 13:38:13
kotleta_iz_krisi Raspredelenie

ïðè ÷¸ì çäåñü äðóæáà?! ÿ ãîâîðþ òàê, êàê äóìàþ. ÏÑ. óäà÷è âàì ñ êñàíäðîé ñ ðàçâëå÷åíèÿìè ñ êîìïîì))

- 05.12.2007 13:11:38
** Raspredelenie

Ïðèñîåäèíÿþñü. Ìî÷è çàæðàâøèõñÿ!!!smile

+ 05.12.2007 12:13:05
.

ïîòîìó ÷òî ëþáëþ è õî÷ó çà íåãî çàìóæ!

+ 04.12.2007 21:47:15
Raspredelenie

íå ñ÷èòàé ñåáÿ ñëèøêîì óìíûì)))))))))

- 04.12.2007 13:04:11
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org