.

Gothic Angel  [+17 / -2]  

Lioness .

!!!!!!!!!

+ 18.10.2008 22:01:03
rockersha Gothic Angel

+ 05.08.2008 06:11:57

Òî÷íÿê smile

+ 02.03.2008 06:06:49
** ...

Âñå òàêè ïîçèòèâíûé òû ÷åëîâåê...smile

+ 22.01.2008 17:34:26
Balog

Õîòü êòî-òî çàíÿëñÿ ïîèñêàìè áàññèñòà íà ôîðóìå.
À âîîáùå , ïðîñòî +1 îòëè÷íîé äåâóøêå.

+ 07.01.2008 19:30:54
Athelas Gothic Angel

àâàòàðêà ïàäàáàåööà))

+ 19.12.2007 22:51:51
LSD Maniac

Óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê...

+ 19.12.2007 20:58:36
hatepower

íó ëàäíî-ëàäíî,óãîâîðèëà)òîêà õâîðåñòó íå ãîâîðè)

+ 17.12.2007 20:01:06
SAGITTARIUS Gothic Angel

Çà ôîòêó "Â ìåòðî"

+ 16.12.2007 23:28:58
hatepower . ..

íè÷å,õâîðåñò îòîìñèòèò òåáå çà ìåíÿ æåíùèíà!

- 16.12.2007 12:51:57
AngelizeR : .

íó ÷òî æ... sad à ÿ òåáÿ âñ¸-òàêè ïîíèìàþ. è ðàä çà òåáÿ èñêðåííå.

+ 16.12.2007 09:25:50
ushastaya Gothic Angel

êðàñîäêî wink

+ 15.12.2007 22:05:43
hatepower . ..

ãàäîñòü ìàëàÿ!! à íó ñòàâü ìíå + áûñòðî!!!!)

- 15.12.2007 21:54:06
Wild Child . ..

ÍÀ =)))))

+ 14.12.2007 18:21:10
AngelizeR : .

êîìïåíñèðóþ ìîðàëüíûé óùåðá smile Õîòÿ ïîíèìàþ, ÷òî ÑË??ÊÎÌ âèíîâàò... Ïëþñèêîì íå ñãëàäèòü âèíû. sorry

+ 14.12.2007 11:03:42
Silver_Elf

Çà ëþáîôôôôü ê àíèìå.

+ 11.12.2007 20:12:48
** ?

Õîðîøèé ÷åëîâåê) Íóæíî æå ÷òî-òî ïðèÿòíîå ñäåëàòü) Õîòü íà ôîðóìå)

+ 03.12.2007 22:10:06
DarkThrone Gothic Angel

Íó òåáå òîæå òèïî + çà òî ÷òî ïðîñòî òàê

+ 03.12.2007 19:58:47

ñîëíûøêî, ÿ òåáÿ î÷åíü-î÷åíü ëþáëþ.ñïàñèáî çà òî,÷òî âñåãäà ðÿäîì ñî ìíîé.êîãäà õîðîøî è êîãäà ïëîõî

+ 27.11.2007 14:40:48
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org