.

Ksandra  [+23 / -2]  

**

! smile

+ 25.09.2008 17:42:22
pagonia -?

", - , ."

+ 24.09.2008 16:34:21
-?

+ 19.09.2008 09:52:43
17 - Flur

smile

- 19.09.2008 00:16:05
AngelizeR -?

, , .

+ 18.09.2008 15:40:55
AngerInside ?

,   +()
!!! !!!!!

+ 11.09.2008 13:22:49
** ?

! +1. =)

+ 11.09.2008 08:13:02

+ 11.09.2008 07:15:35
" ..."

Çà òâîþ êðàñîòó ÂÍÓÒÐ? è ÑÍÀÐÓÆ?

+ 09.03.2008 00:49:55
Desert Walker ?

ëþáëþ ëþäåé ñ òðåçâûì ðàññóæäåíèåì =)

+ 15.02.2008 14:36:15
?

?ñòèíó ãëàãîëèøü smile

+ 14.02.2008 16:59:21
AngerInside mr_GunG

Òàê ïðîñòî..... ÿ òå óæå ãîâîðèë, ÷òî è íå îäèí..... ïîñòàâèë áû , íî áîëüøå òóò íèçÿ....

+ 06.02.2008 16:39:03
Borman ?

Âåðíûé ïîäú¸á.

+ 26.01.2008 02:54:34
Arhegonia ?

Çà âíèìàíèå è ïîíèìàíèå....smile ïàñèá...

+ 25.01.2008 15:42:31
AngelizeR .

Ãðàìîòíàÿ ïîçèöèÿ.

+ 12.01.2008 07:11:53
Katbert .

çà ìóäðîñòü!

+ 11.01.2008 10:19:23

give_rose

+ 05.01.2008 23:35:32
Gella : .

+1
"Îïûò íå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ïîëîâûõ ïàðòí¸ðîâ)"

+ 01.01.2008 21:05:05
Fallen

Çà êðàñèâûå ãëàçà wink

+ 26.12.2007 21:27:56
amnistia

çà ëþáèìîãî õóäîæíèêà! : )))

+ 25.12.2007 23:10:10

Çà èíòåëëåêò

+ 13.12.2007 00:11:25
Gella

çà Äàëè)

+ 10.12.2007 15:14:37
Katbert Raspredelenie

çà çäðàâîå ñóæäåíèå! good

+ 06.12.2007 11:54:05
Raspredelenie

íó.  ÿ äóìàþ òóò êîìåíò èçëèøåí))) âîò åùå íà ìåòàë áàé ïîäïîð÷ó ðåéòèíã)))) ëàíà. ÿ íà òåáÿ íå çëà)

- 05.12.2007 07:19:04

Õîðîøî, êîãäà åñòü ëþäè êîòîðûå òåáÿ çíàþò è ñêîðáÿò âìåñòå ñ òîáîé î ðàðèòåòíîì àôòîãðàôå.

+ 27.11.2007 21:29:43
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org