.

Mr.Kasslar  [+14 / -3]  

Katbert ... ?

)

+ 07.12.2008 21:40:58
Screaming Draconian

)))

+ 17.10.2008 10:15:53
Nocturno 7 - Metallection Fest

Çà ïîñò 97. Àíÿ è Æåíÿ áåç îáèä òîëüêî smile

+ 08.03.2008 23:40:00
Nocturna

ïðîñòî îäèí èç ëó÷øèõ ëþäåé ñ ôîðóìà)

+ 08.01.2008 15:31:15
Athelas !!!

çãîäçåí ç ïîç³ðêàì)

+ 19.12.2007 21:42:58

Ñïàñèáî çà èíôó.

+ 15.12.2007 11:26:59
!! ?!

Ñîãëàñåí, Äèìîí

+ 09.12.2007 07:00:43
Katbert Raspredelenie

õîðîøî ñêàçàíî!

+ 06.12.2007 11:55:37
Raspredelenie

ïîñòîÿííî ïîä îãí¸ì...

+ 05.12.2007 22:46:42
** Raspredelenie

Õîòü òû î "îñòðÿê"=), íî â ýòîì ÿ ñ òîáîé ñîãëàñåí.

+ 04.12.2007 19:57:41
Occultist 10-11 - Happy Fcuking Birthday, MetalFront!

Íàñòîÿùèé äðóã, ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê è ïðîñòî Ëè÷íîñòü! Ðåñïåêò, Äèìà smile

+ 03.12.2007 23:13:21
Cyril_S MetalFront.org - .

Íàø ìýí!

+ 03.12.2007 15:53:39
Ada Blade

-1

- 02.12.2007 23:42:47

ëþáëþ è óâàæàþ

+ 30.11.2007 17:30:16
Katbert Matador

è òåáå òîãî æå

- 30.11.2007 15:37:08
Gella !!

çäåñü âñå òåìû âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíûå!

- 29.11.2007 13:35:04
Dragomir !!

Õîðîøèé è ïðîâåðåííûé êîðåøü!

+ 26.11.2007 15:14:50
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org