.

Ada Blade  [+14 / -2]  

Hamlet Ada Blade

- , 
, .

- 23.07.2008 08:45:40
Pale MetalFront 2008 - !

îòëè÷íàÿ ìûñëü

+ 30.04.2008 10:12:58
Nocturna Gella

çà ÷óâñòâî þìîðà è ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îò áåñåä (êàê âèðòóàëüíûõ òàê ðåàëüíÎÉ))

+ 20.03.2008 15:16:24
Ion

çà öåëîìóäðèå (öåëîñòíîñòü óìà è æåíñêóþ ìóäðîñòü) =)

+ 12.01.2008 15:12:15
ATERiS

ñîáñòâåííîå ìíåíèå ïî ëþáîé òåìå, òàê äåðæàòü

+ 09.01.2008 21:33:59
AngelizeR

 òàêîãî ðîäà âîïðîñàõ òâîþ ïîçèöèþ ñ÷èòàþ áåçóïðå÷íîé. Ïðÿìî-òàêè "ãîðäî" ìíå çà òåáÿ! smile

+ 09.01.2008 07:07:07
Gella ??

çà ýòî: "Ñåêñ ïî ëþáâè íå ìîæåò óíèçèòü íèêîãî"

+ 01.01.2008 20:54:56
CryingWolf ??

èñòèíó ãëàãîëèøü!)

+ 01.01.2008 20:36:09
Gella Gella

çà ñïðàâåäëèâîå çàìå÷àíèå

+ 24.12.2007 18:48:07
!! ?!

? îïÿòü "ïëþñóþ" èáî ñîãëàñåí íà âñå ñòî.

+ 17.12.2007 17:56:54
?

smile

+ 09.12.2007 07:07:14
Gothic Angel !! ?!

çà "óòîïè÷åñêóþ ðå÷ü" î ëüãîòàõ.Ïîëíîñòüþ ñîãëàñíà

+ 07.12.2007 18:35:16
** !! ?!

ß òîæå â øîêå smile

+ 07.12.2007 18:17:21
Mr.Kasslar

"Îäíîðàçàâîìó ïðîäóêòó" îò "íåîïûòíîãî"...

- 30.11.2007 16:59:42

Ñîëèäàðåí

+ 30.11.2007 14:47:53
CryingWolf Ada Blade

Çà àïåëüñèíû íà áîëüíè÷íîé êîéêå è çà ïðàâèëüíîñòü äóøåâíóþ)

+ 27.11.2007 23:39:09
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org