.

Borman  [+11 / -2]  

Grimmort (.II)

çà  "áîÿí" êîòîðîãî ÿ ðàíüøå íå ÷èòàë))

+ 02.02.2008 09:37:49
Crying Angel MetalFront.org 2007

øèêàðíàÿ ôðàçà) ææîîøü!

+ 11.01.2008 15:51:56
Katerina Leonidovna MetalFront.org 2007

àõàõàõàõàõàõà=))))))))))))) îòæîã))))))

+ 11.01.2008 15:25:03
** . ..

Ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå

+ 31.12.2007 00:47:22
Katerina Leonidovna Frau

ïîâûøåíèå êóðñà åâðî ïðÿìîïðîïîðöèîíàëüíî ñ ïîâûøåíèåì ðåéòèíãà Áîðìàíà. Òàê áûëî âñåãäà

+ 11.12.2007 22:14:21
marine marine

òîæ êîëëåãå )) çà îòëè÷íóþ èãðó, è âîîáùå ëþáëþ Íîêòèñîâ

+ 02.12.2007 23:03:27
Fallen Crying Angel

14/88

+ 27.11.2007 18:20:25
Katbert Matador

ìåòàë-ñîðàòíåã!!

+ 26.11.2007 12:16:01
AngelizeR Crying Angel

à ÷³ñòî òàê

- 24.11.2007 23:21:12
Cyril_S \.

íèôèãà íå ñîãëàñåí

- 24.11.2007 09:27:58
!!!!

Çäåñü ÿ ñ òîáîé ñîãëàñåí.

+ 24.11.2007 00:59:50
Diztrakta

îòëè÷íûé ÷åë

+ 23.11.2007 00:05:00
Virgin_Killer Aeon Noctis

Âå÷íî ìîëîäîìó è âå÷íî ïüÿíîìó çà õîðîøóþ íîâîñòü âðó÷àåòñÿ;)

+ 22.11.2007 22:43:59
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org