.

Silver_Elf  [+23 / -1]  

ATERiS Silver_Elf

ìèëåéøàÿ ïî âñåì ïóíêòàì!=)

+ 11.03.2008 17:27:27
Arhegonia Silver_Elf

Çà îòëè÷íûå ôîòîãðàôèè smile

+ 28.02.2008 11:46:22
RÜNHOLD .

çà èãíîð

- 26.02.2008 21:37:47
Ksandra ?

+1

+ 17.02.2008 23:54:49
Deadly_One Silver_Elf

ïðîñòî ñèìïàòè÷íî âî âñåì )

+ 30.01.2008 01:20:28
Gothic Angel Silver_Elf

îôèãåííî êðàñèâàÿ äåâóøêà

+ 16.12.2007 20:16:21

Çà âçàèìíóþ(íàäåþñü) ëþáîâü â òâîð÷åñòâó Ìàýñòðî smile

+ 13.12.2007 22:41:58
SHAMAN4bIk Silver_Elf

Ïðîñòî çàãëÿäåíüå!!! smile

+ 13.12.2007 20:33:27
Gella

Ñæèãàåò ïàìÿòü... Êðàñîòà...

+ 12.12.2007 22:53:02
Dead_camomile Silver_Elf

Çà êðàñîòó, óì, ïîíèìàíèå, ëþáîâü ê âèêèíãàì+))
Ïðîñòî çà òî,÷òî îíà åñòü...
Ëþ..

+ 09.12.2007 12:03:37
HeXTa

Ïðî ôëóä òî÷íî ïîäìåòèëà

+ 09.12.2007 07:02:00
Nocturna Silver_Elf

ïðîñòî óâàæàþ è õîðîøî îòíîøóñü)

+ 05.12.2007 13:17:28
Nimfa Silver_Elf

çà ìåæäóñîáíûé ôëóä - çà ïîíèìàíèå)

+ 04.12.2007 21:42:34
decadent 25 . , , TESTAMENTUM TERRAE .

Îòâå÷àþ âçàèìíîñòüþ.

+ 04.12.2007 18:33:44
Gella Katbert

ñàìîé ëó÷øåé ôîòîãðàôó))))

+ 03.12.2007 16:00:02
Katbert Silver_Elf

òàëàíòëèâûé ôîòîãðàô, ÿðêàÿ è èíòåðåñíàÿ ëè÷íîñòü!

+ 03.12.2007 12:18:03
marine Silver_Elf

íðàâÿòñÿ êðåîòèâíûå ëþäè ))

+ 02.12.2007 23:48:56
HEXP Katbert

îòëè÷íûé ôîòîãðàô ))

+ 02.12.2007 18:19:14
Grimmort Metallian

Çà òàëàíò êðàñèâî ôîòîàïàðàòèðîâàòü ))

+ 02.12.2007 11:37:42
Sammaell Metallian

Çà óì, êðàñîòó è íåîðäèíàðíîñòü

+ 01.12.2007 14:56:30

"Çà ïîñòîÿííóþ ïîäåðæêó, áåñöåííûå æèçíåííûé ñîâåòû è ïðîñòî õîðîøåå îòíîøåíèå.)

+ 30.11.2007 16:09:39
Occultist Silver_Elf

Çà êîììóíèêàáåëüíîñòü è ïîçèòèâ)

+ 29.11.2007 23:24:45
CryingWolf Metallian

Çà òàëàíò è îáîÿíèå)

+ 27.11.2007 23:42:08
RÜNHOLD !!. ! !

õîðîøî îòíîøóñü

+ 27.11.2007 19:41:42
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org