.

kotleta_iz_krisi  [+1 / -3]  

** Raspredelenie

À ÷å -1?

- 05.12.2007 15:51:25
Raspredelenie

À òóïî íå íðàâèòñÿ, ÷òî ó òåáÿ îïÿòü íóëü, à íå -1

- 05.12.2007 15:13:41
Raspredelenie

ÓÁÎÃ?É ÌÔ ? ÅÃÎ ÓÁÎÃ?Å ÏÎÑÅÒ?ÒÅË? ÍÅ Â ÑÎÑÒÎßÍ?? ÂÛÑÒÎßÒÜ ÏÐÎÒ? ÍÀÑ. ÑÅËÎ ÎÍÎ ? ÅÑÒÜ ÑÅËÎ)

+ 05.12.2007 13:31:41
Raspredelenie

ÿ ïîíèìàþ, ÷òî äðóæáà - ýòî ñâÿòîå, íî èíîãäà ëó÷øå ïîìîë÷àòü.

- 05.12.2007 04:23:46
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org