.

CryingWolf  [+21 / -2]  

Licvinka CryingWolf

wink

+ 23.09.2008 17:53:42
dark-dexter .

!

- 07.09.2008 07:22:44
Athelas !! ?!

çà àðãóìåíòàâàíû àäêàç àïàíåíòàì

+ 29.12.2007 20:57:58
Demontag M_Vedma

ñòàðûé äîáðûé äðóã

+ 19.12.2007 16:04:54
SAGITTARIUS

?ñòèíó ãëàãîëèøü áðàò

+ 18.12.2007 23:46:22
Pale

çà ÷òî-òî... )

+ 18.12.2007 23:17:13
hatepower

äàäà

+ 18.12.2007 22:48:48
AngelizeR !! ?!

"Ïîëüøà, ëèòâà è Ëàòâèÿ... Îôèãåííî "íîðìàëüíûå" ñòðàíû! ..." - Ðàçäåëÿþ ñàðêàçì.

+ 18.12.2007 21:43:57
** .

Òà äåðæàòü! Ìî÷è ïîçåðîâ!=) drinks

+ 15.12.2007 13:19:19
.

Òóïåå óæ âðÿä ëè ìîæíî áûëî áû ïðèäóìàòü.

- 14.12.2007 23:07:21
Silver_Elf ?

Çà äîìèê â Àëüïàõ))
Ïåðåä ñåññèåé èìåííî ýòîãî è õî÷åòñÿ.

+ 08.12.2007 04:51:16
Katbert

òîëêîâî ñêàçàë ïðî emo!

+ 07.12.2007 11:24:22
Ada Blade ?

Àãà.. Äîìèê â Àëüïàõ, êàìèí è øêóðà ìåäâåäÿ îäíîçíà÷íî +1smile

+ 04.12.2007 19:11:36
** MetalFront.org - .

Íàøèâêè ðåøàþò âñå!

+ 03.12.2007 22:29:11
Athelas .

ããã) +1

+ 03.12.2007 20:39:45
Ada Blade !! ?!

+1

+ 02.12.2007 23:39:18
Deathless Beauty CryingWolf

Îí Õîðîøèé ×åëîâåê

+ 30.11.2007 13:48:23
Metallian CryingWolf

Âçàèìíî ;0)

+ 30.11.2007 00:14:56
Silver_Elf Silver_Elf

Î÷åíü ïðèÿòíûé ÷åëîâåê. Õîòü è íå îáùàëàñü ëè÷íî, íàäåþñü, îäíàæäû ïîôîòîãðàôèðîâàòü))

+ 29.11.2007 16:46:41
Occultist CryingWolf

Ïî ïðè÷èíå àáñîëþòíîé ñèìïàòèè è áåçãðàíè÷íîãî óâàæåíèÿ ê òàêîìó íåâåðîÿòíî çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó)

+ 28.11.2007 21:21:11
Cyril_S

Ïðîñòî õîðîøèé ÷åë

+ 27.11.2007 20:00:09
, ,

Ñîëèäàðåí smile

+ 27.11.2007 15:43:02
Screaming

Òðó

+ 26.11.2007 19:28:58
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org