.

  [+11 / -11]  

Screaming

òðó

+ 18.03.2008 09:07:36
08.03.08

çà çàíóäñòâà)) òàê íèçÿ)))

- 09.03.2008 09:57:28
AngelizeR

.

+ 21.01.2008 22:42:39
ROCK GAME

çà ðîìàíòè÷íîñòü))

+ 20.01.2008 21:36:07
AngelizeR

õà, òî÷íî âñ¸ ðàñïèñàë!

+ 12.01.2008 19:50:18
Voland

çà îáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè

+ 10.01.2008 15:00:00
...

íîâûé. íîâûé, íîâûé. íîâûé Ãîîä

+ 08.01.2008 19:44:43
HEXP

ëîøàðà. óâàæàé äðóãèõ è óâàæàé èõ ïðàçäíèêè

- 25.12.2007 23:16:17
!

Êàêîé æå òû âñ¸-òàêè åáëàí.

- 25.12.2007 20:56:44
AngelizeR !

Ñëàâà! Ñà ñâÿòàì, ñÿáàð!

+ 25.12.2007 20:32:27
Annabel !

no comments

- 25.12.2007 19:40:15
Forest - 2007

À òû åõàöü íå õàöå¢!

+ 25.12.2007 19:16:16
Ksandra

óøë¸ïîê

- 25.12.2007 17:47:46
Mr.Kasslar !

Êîãäà æ òû çàòêíåøüñÿ...

- 25.12.2007 17:10:54
Ales' Vesh - 2007

+1!

+ 24.12.2007 01:28:17
SAGITTARIUS Znich

Çà áðåä ñ ãåíàìè.

- 24.12.2007 01:03:53
AngelizeR

òâà³õ íàìàãàííÿ¢ øêàäà ìíå, áðàò! ê³íü ç ³ì³ ñïðà÷àööà. ÐÀÁ² ñâàþ ñïðàâó!

+ 17.12.2007 22:38:02
Forest Raspredelenie

Íàâàò ñÿðîä ãàðàäñê³õ æûõàðî¢ ¸ñöü êýëàõ³. Óñ¸ ïðàâ³ëüíà êàæàø.

+ 09.12.2007 14:55:48
Evenfrost Znich

Íå íðàâèòñÿ ìíå îí

- 08.12.2007 07:00:01
Katbert Raspredelenie

òâî¸ ðîäíîâåðèå ïîõîæå íà ïîç¸ðñòâî

- 06.12.2007 11:20:12
** Raspredelenie

ß äóìàë, òû è âïðàâäó â ñâîè èäåè âåðèøü. À îêàçûâàåòñÿ ïóñòîé òðåï.

- 02.12.2007 10:49:49
Raspredelenie

Âîò è âñÿ òâîÿ ñóùíîñòü, ÿçû÷íèê-ðîäíîâåð.

- 02.12.2007 08:16:29
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org