.

Mors Voluntaria  [+12 / -0]  

Inferno The Cure

+ 19.07.2008 19:26:42
Cannibal

+ 08.07.2008 16:00:18
Valkirija

+ 07.07.2008 23:25:47
Imaginary Light Brem Stoker,Loriel Gamilton, Ann Rise, Uitly Striber....

Çà ïîíèìàíèå è åäèíîäóøèå â ëèòåðàòóðå.

+ 15.04.2008 15:23:26
Andrew De La Vermin Björk

çà ïîõîæèå âêóñû â ìóçûêå...äà è íåòîëüêî))))

+ 01.04.2008 17:16:49
Esoteric doom metal

Ñèìïàòèçèðóþ

+ 31.03.2008 21:08:04
Desert Walker

âñå âåðíî

+ 31.03.2008 17:10:42
My Dying Bride

Ãåíèàëüíî...*ñäóëàñü*

+ 14.03.2008 15:53:54
-

Ïîíèìàþùèé ÷åëîâåê - îïÿòü ïëþñóþ.

+ 13.03.2008 11:50:03

smile

+ 11.03.2008 19:50:11
Whisper Flur

õîðîøî ñêàçàíî

+ 07.03.2008 08:04:03
Andrew De La Vermin King Diamond

Ïàòàìóøòà èñòåíó ìîëâèë!

+ 28.02.2008 17:49:16
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org