.

Azarath  [+9 / -0]  

METAL MORAL

Áëèí, õîòü ïîñò è áûë íàïèñàí äâà ãîäà íàçàä, íî, ÷¸ðò âîçüìè, ææîøü!!!

+ 28.03.2008 19:53:34
Ion Infestum

Çà òî ,÷òî ïîñòàâèëà ìíå ìèíóñ è íå ñêàçàëà, ïî÷åìó =)

+ 12.01.2008 15:20:19
Dark Princess

!

+ 02.01.2008 21:34:33
Pale 27 - , DECAPITATED

à âåäü è â ïðàâäó...

+ 30.12.2007 02:20:00
AngelizeR Behemoth

.

+ 28.12.2007 09:53:19
AngelizeR Behemoth

çà**èñü!

+ 27.12.2007 19:14:58
AngelizeR Behemoth

\../ Behemoth! Çà àêòèâíîñòü òåáå îãðîìíûé ïëþñ íà ïîëüñêî-áåëîðóññêîì ôðîíòå.

+ 16.12.2007 09:46:26
DarkThrone Behemoth

Äà ïðîñòî òàê

+ 13.12.2007 11:49:24
AngelizeR Behemoth

à ïðîñòî òàê, ÷òî ÿ åù¸ îáúÿñíÿòü äîëæåí? êðåñò òåáå, è âñ¸.

+ 05.12.2007 22:16:04
Reputation system for PunBB

Board footer

© 2005-2010 MetalFront.org